ادبیات دوازدهم استاد باراد

درس ادبیات دوازدهم استاد باراد


درس ادبیات دوازدهم استاد باراد جلسه دوم
برای مشاهده ی فیلم های زیر روی عنوان آن کلیک کنیدلینک آپارات استاد باراد تدریس فارسی3 درس12 صفحه100

لینک آپارات استاد باراد مبحث دستور زبان

لینک آپارات استاد باراد مبحث قرابت معنایی

لینک آپارات استاد باراد مبحث درس 14 فارسی 3 صفحه 120

لینک آپارات استاد باراد مبحث درس 14 فارسی 3 درس آخر نیایش

لینک آپارات استاد باراد مبحث عروض به انضمام آرایه های اسلوب معادله و ایهام تناسب

لینک آپارات استاد باراد مبحث درس 11 فارسی 3 صفحه 88

لینک آپارات استاد باراد مبحث فارسی 3 درس 17 صفحه 150