زیست دوازدهم تجربی استاد معصومی

فایل صوتی نمونه سوال زیست دوازدهم تجربی استاد معصومی قسمت اولپی دی اف سوال 1 تا 10فایل صوتی نمونه سوال زیست دوازدهم قسمت دومپی دی اف سوال 11 تا 21فایل صوتی نمونه سوال زیست دوازدهم قسمت سومپی دی اف سوال 22 تا 30فایل صوتی نمونه سوال زیست دوازدهم قسمت چهارمپی دی اف سوال 31 تا 39


فایل صوتی نمونه سوال زیست دوازدهم قسمت پنجم


پی دی اف سوال 40 تا 51


 


پی دی اف جزوه رفتار شناسی