فیزیک یازدهم استاد گنجی

فیلم آموزشی درس فیزیک یازدهمفیلم آموزشی درس فیزیک یازدهم استاد گنجی
فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه سوم
فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه چهارم

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه پنجم


ویس های خلاصه فصل اول فیزیک یازدهم


فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه ششم میدان الکتریکی

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هفتم انرژی ذخیره شده درخازن
فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هفتم مغناطیس
فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هفتم ذره باردار در میدان
فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هفتم سیم در میدان زاویه دار
فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هفتم سیم حامل جریان در میدان
فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هفتم میدان در وسط حلقه

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هشتم مبحث میدان در سیم لوله

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هشتم مبحث القای الکترو مغناطیس

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هشتم مبحث شار

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هشتم مبحث خود القائی

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هشتم مبحث تولید جریان

فیلم آموزشی فیزیک یازدهم جلسه هشتم مبحث جریان متناوب