زیست یازدهم استاد معصومی

فیلم آموزشی زیست گیاهی
 

فایل صوتی نمونه سوال زیست قسمت اولپی دی اف سوال 1 تا 10فایل صوتی نمونه سوال زیست قسمت دومپی دی اف سوال 11 تا 21فایل صوتی نمونه سوال زیست قسمت سومپی دی اف سوال 22 تا 30فایل صوتی نمونه سوال زیست قسمت چهارمپی دی اف سوال 31 تا 39


فایل صوتی نمونه سوال زیست قسمت پنجم


پی دی اف سوال 40 تا 51


فیلم آموزشی زیست گیاهی جلسه چهارم