ریاضی یازدهم استاد بهبد

فیلم آموزشی درس ریاضی تجربی یازدهم استاد بهبد جلسه اول

فیلم آموزشی درس ریاضی تجربی یازدهم استاد بهبد جلسه دومفیلم آموزشی درس ریاضی تجربی یازدهم استاد بهبد جلسه سوم


پی دی اف درس ریاضی تجربی یازدهم استاد بهبد جلسه سوم