شیمی دهم استاد مهرپرور

فیلم آموزشی شیمی دهم
فیلم حل تمرین شیمی دهمفیلم آموزشی شیمی دهم جلسه دوم


فیلم آموزشی شیمی دهم جلسه سوم مبحث غلظت


فیلم آموزشی شیمی دهم جلسه سوم مسئله و تست مبحث غلظت


فیلم آموزشی شیمی دهم جلسه سوم مبحث کسر پیش ساخته
فیلم آموزشی شیمی دهم جلسه سوم مبحث ادامه ی تست غلظت

فیلم آموزشی شیمی دهم جلسه سوم مبحث انحلال پذیریفیلم آموزشی شیمی دهم جلسه سوم مبحث ادامه فصل 3

فیلم آموزشی شیمی دهم جلسه سوم مبحث معادله انحلال پذیری جدید

فیلم آموزشی شیمی دهم جلسه چهارم مبحث قطبیت

فیلم آموزشی شیمی دهم جلسه پنجم ادامه مبحث قطبیت و اسمز