فیزیک دهم استاد میرحاج

فیلم آموزشی درس فیزیک دهم استاد میرحاجفیلم آموزشی درس فیزیک دهم استاد میرحاج مبحث دما و گرما

فیلم آموزشی فيزيک دهم استاد ميرحاج جلسه دوم

فیلم آموزشی فيزيک دهم استاد ميرحاج جلسه سوم

فیلم آموزشی فيزيک دهم استاد ميرحاج جلسه چهارمفیلم آموزشی فيزيک دهم استاد ميرحاج جلسه پنجم

فیلم آموزشی فيزيک دهم استاد ميرحاج جلسه ششم