ریاضی ششم استاد جهانگیری

فیلم آموزشی رياضى پایه ششم استاد جهانگيرى

ریاضی ششم استاد انتظام درصد در آمار و احتمال