آزمون قلم چی


آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

 
در باور ما، هیچ پیشرفتی جز در بستر نظم امکان پذیر نخواهد بود. از این رو تمام تمرکز خود را به کار بسته ایم در حوزه آزمون های قلم چی که مطابق با دقیق ترین استانداردهای اجرای آزمون برگزار می شود، شما هیچ تفاوتی را با  جلسه کنکور سراسری احساس نخواهید کرد. نظرخواهی های مرتب و کنترل شده ما را در برقراری این نظم و آرامش یاری می کند
.آزمون های برنامه ای قلم چی از مقطع دوم دبستان تا کنکور هر دو هفته یکبار روزهای جمعه صبح برگزار می گردد
تمامی آزمون ها از نیمه تیر ماه آغاز میگردد

برنامه آزمون های مقاطع مختلف به شرح زیر می باشد
 


در این برنامه  از تابستان تا تیرماه سال بعد  26 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان با پیروی از این برنامه دروس اصلی پایه دهم و یازدهم را به طور کامل جمع بندی می نمایند

برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 


در این برنامه  از تابستان تا تیرماه سال بعد  26 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان با پیروی از این برنامه دروس اصلی پایه دهم و یازدهم را به طور کامل جمع بندی می نمایند

برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 


در این برنامه  از تابستان تا تیرماه سال بعد  26 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان با پیروی از این برنامه دروس اصلی پایه دهم و یازدهم را به طور کامل جمع بندی می نمایند

برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید.
 


در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه سال بعد 23 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال دهم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دو درس از پایه یازدهم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند

برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید


در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه سال بعد 23 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال دهم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دو درس از پایه یازدهم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند

برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 


در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه سال بعد 23 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال دهم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دو درس از پایه یازدهم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند

برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 


در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال نهم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دو درس از پایه دهم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند

برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 


در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال نهم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دو درس از پایه دهم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند

برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 


در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال نهم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دو درس از پایه دهم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند

برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 


 
در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال هشتم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دو درس از پایه نهم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند
برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 


 
 
در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال هفتم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دو درس از پایه هشتم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند
برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 

 


در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال ششم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دو درس از پایه هفتم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند
برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 

 
در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال پنجم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند  دروس اصلی از پایه ششم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند
برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 

در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال چهارم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند  دروس اصلی از پایه پنجم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند
برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 

در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال سوم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند  دروس اصلی از پایه چهارم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند
برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید
 

 
در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 22 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال دوم خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند درس اصلی از پایه سوم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند.
برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید.
 

در این برنامه از تابستان تا اردیبهشت ماه  سال بعد 15 مرحله آزمون قلم چی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان در تابستان نگاه به گذشته و آینده دارند، نگاه به گذشته به این منظور است که دروس اصلی سال اول خود را به طور کامل جمع بندی می نمایند و  نگاه به آینده به این منظور است که می توانند دروس اصلی از پایه دوم انتخاب نموده و قبل از شروع مدرسه پیش خوانی کنند
برای مشاهده برنامه آزمون کلیک کنید