فیلم های آموزشی

باتوجه به افزایش روزافزون استفاده ازاینترنت و فضای مجازی در نسل جدید دانش آموزان آموزشگاه عرفان برآن شد با بهره گیری
ازبرترین اساتید کنکور اقدام به تهیه فیلم های آموزشی نماید. از اینرو شما دانش آموز گرامی می توانید با خرید هر بسته به
 خدمات زیر دسترسی داشته باشید:
ارائه و بررسی حل مهمترین سوالات برای آمادگی در کنکور
ارائه پرتکرارترین و با اهمیت ترین سوالات طبق کنکوری های سال های گذشته
وجود تست های کنکور98
امکان دسترسی به فیلم اساتید در هر زمان و مکان
کاهش رفت و آمد دانش آموزان در نتیجه افزایش ساعت مطالعه مفید