برنامه آزمون های کلاسی ( جمع بندی نیم سال اول )

  • کد خبر: 100008
  • زمان: دوشنبه , 1398/09/06
  • تعداد بازدید : 466
برنامه آزمون های کلاسی ( جمع بندی نیم سال اول )

رشته تجربی


                          نام درس                                                                         تاریخ امتحان                                      
عربی        چهارشنبه: 98/9/6
شیمی       یکشنبه: 98/9/10
دینی       چهارشنبه: 98/9/13
فیزیک       یکشنبه: 98/9/17
ریاضی       چهارشنبه: 98/9/20
ادبیات       یکشنبه: 98/9/24
زیست       چهارشنبه: 98/9/27
زبان       یکشنبه: 98/10/01
   

*دانش آموز گرامی تمامی امتحانات در پایان هر کلاس طبق برنامه برگزار شده و نتایج آن ها به اولیا شما اعلام خواهد شد. لطفا با آمادگی کامل در آزمون ها حاضر شوید.
*سوالات آزمون به صورت تستی و مطابق با مباحث تدریس شده از مهر به بعد طراحی خواهد شد.
 

رشته ریاضی

 

                          نام درس                                                                         تاریخ امتحان                                      
عربی        چهارشنبه: 98/9/6
شیمی       یکشنبه: 98/9/10
دینی       چهارشنبه: 98/9/13
فیزیک       یکشنبه: 98/9/17
ریاضی       چهارشنبه: 98/9/20
فارسی       یکشنبه: 98/9/24
هندسه و گسسته       چهارشنبه: 98/9/27
زبان       یکشنبه: 98/10/01

   

*دانش آموز گرامی تمامی امتحانات در پایان هر کلاس طبق برنامه برگزار شده و نتایج آن ها به اولیا شما اعلام خواهد شد. لطفا با آمادگی کامل در آزمون ها حاضر شوید.
*سوالات آزمون به صورت تستی و مطابق با مباحث تدریس شده از مهر به بعد طراحی خواهد شد.
 

رشته انسانی

 

                          نام درس                                                                         تاریخ امتحان                                      
عربی      چهارشنبه: 98/9/6
دینی       چهارشنبه: 98/9/13
ریاضی انسانی       یکشنبه: 98/9/17
فارسی       یکشنبه: 98/9/24
زبان       یکشنبه: 98/10/01

   

*دانش آموز گرامی تمامی امتحانات در پایان هر کلاس طبق برنامه برگزار شده و نتایج آن ها به اولیا شما اعلام خواهد شد. لطفا با آمادگی کامل در آزمون ها حاضر شوید.
*سوالات آزمون به صورت تستی و مطابق با مباحث تدریس شده از مهر به بعد طراحی خواهد شد.